وبلاگ شهرنرم‌افزار

مراحل پیاده سازی یک پروژه در نرم افزار MSP

گام اول: تعریف عنوان پروژه در سطح صفر، (طبق استاندارد PMBOK) عنوان پروژه می بایست در بالاترین سطح یا همان سطح صفر در نمودار ساختار شکست کار (WBSWork Breakdown Structure) قرار گیرد.


گام دوم: تبدیل زمانبندی پروژه از حالت دستی به حالت اتوماتیک.


گام سوم: وارد کردن فعالیت های پروژه در ستون Task Name.


گام چهارم: وارد کردن زمان شروع پروژه در قسمت Project Information


گام پنجم: تعریف تقویم پروژه، جهت وارد کردن روزهای تعطیل و ساعات کاری روزانه.


گام ششم: جهانی کردن تقویم، جهت استفاده از تقویم طراحی شده در پروژه های دیگر.


گام هفتم: تخصیص تقویم در سه قسمت نرم افزار، نخست می بایست تقویم تعریف شده به پروژه تخصیص داده شود. در مرحله بعد تقویم تعریف شده می بایست به فعالیت ها تخصیص داده شود و در مرحله آخر باید به گانت چارت تخصیص داده شود.


گام هشتم: تعیین Summary Task و Task توسط ابزار Indent و Outdent.


گام نهم: وارد کردن Diuration هر فعالیت


گام دهم: وارد کردن روابط وابستگی (پیش نیازی ها و پس نیازی ها)


گام یازدهم: چک کردن فعالیت ها، به نحوی که تمام آن ها به جز فعالیت شروع، دارای حداقل یک پیش نیازی داشته باشند.


گام دوزدهم: چک کردن فعالیت ها، به نحوی که تمام آن ها به جز فعالیت پایان، دارای حداقل یک پس نیازی داشته باشند.


گام سیزدهم: برقراری ارتباطات مناسب در صورتی که گام های یازدهم و دوازدهم برقرار نباشد. به این شکل که اگر یک فعالیت (به جز شروع)، هیچ پیشنیازی نداشته باشد، آن فعالیت را به فعالیت شروع وصل می کنیم و اگر یک فعالیت (به جز پایان)، هیچ پس نیازی نداشته باشد، آن فعالیت را به فعالیت پایان وصل می کنیم.


گام چهاردهم: تعریف منبع در نمای Resource Sheet


گام پانزدهم: ایجاد شرایط Fixed Diuration برای تمام فعالیت ها به همراه غیر فعال کردن گزینه Effort Driven برای تمام فعالیت ها.


گام شانزدهم: تخصیص منبع


گام هفدهم: شناسایی منابع تداخلی


گام هجدهم: تسطیح منابع اتوماتیک


گام نوزدهم: اتخاذ سیاست لازم جهت تسطیح منابع تداخلی که به روش اتوماتیک همچنان بصورت کمبود مشاهده می شوند.


گام بیستم: رسم نمودارهای پیشرفت زمانی و فیزیکی بصورت برنامه ای (S-Curve)


گام بیست و یکم: رسم نمودار مالی پروژه (Cash Flow)


گام بیست و دوم: تهیه برنامه دوره ای (هفتگی، ماهیانه یا …) فعالیت ها به منظور تهیه پیشرفت واقعی


گام بیست و سوم: مقایسه نمودارهای پیشرفت برنامه ای و واقعی به منظور محاسبه میزان انحراف از برنامه


گام بیست و چهارم: تهیه شاخص های پیشرفت برنامه توسط تکنیک های ارزش کسب شده Earned Value


گام بیست و پنجم: تهیه شاخص های پیشرفت هزنیه توسط تکنیک های ارزش کسب شده Earned Value

آواتار موبایل
منوی اصلی x
X